INNE

  • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych miesięcznych i rocznych,
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • Wyprowadzanie zaległości
  • Pomoc przy uruchamianiu działalności gospodarczej i zarządzaniu,
  • Opracowywanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów kontroli finansowej jednostki, polityki i zasad rachunkowości jednostki , planu kont, wdrożenie systemów informatycznych w jednostce, instrukcji zasad obiegu dokumentacji, instrukcji inwentaryzacyjnej, zarządzeń