KADRY-PLACE

 • obsługa kadrowa
 • sporządzanie dokumentów w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia , umowy o dzieło) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie całości spraw pracownika związanych z urlopami wypoczynkowymi , zwolnieniami lekarskimi, nieobecności pracownika itp.,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników dla ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • prowadzenie aktualizacji rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp. pracowników
 • obsługa płacowa
 • sporządzanie list wynagrodzeń w oparciu o umowę o pracę i wewnętrznych systemów funkcjonujących u pracodawcy,
 • sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • przygotowanie wynagrodzeń do wypłaty w formie elektronicznej do programu bankowego klienta,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika ,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie deklaracji PIT 4 ,
 • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach ( PIT-11, PIT 8B, PIT 8C
 • sporządzenia rocznego obliczenia podatku ( PIT 40)