SPRAWOZDANIA

 • sporządzanie bilansów
 • rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie przepływów pieniężnych ,
 • sporządzania informacji dodatkowych i objaśnień do bilansu i rachunku zysków i strat ,
 • sporządzanie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 • sporządzanie informacji finansowych na potrzeby Organu Założycielskiego
 • sporządzanie sprawozdania finansowego do Ministerstwa Zdrowia ,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego do Samorządu Województwa ,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności,
 • sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań,
 • sporządzanie sprawozdania o strukturze zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdania o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby jednostki .
 • sporządzanie miesięcznej informacji na temat kosztów i przychodów komórek organizacyjnych jednostki .